افراد


 
 • غلامرضا خاكسار
 • مدیر امور مالی
 • 82883150
 • سیداحمد پورطباطبائی
 • معاون مدیر امور مالی
 • 82883194

 • پروانه صحرانورد
 • رییس اداره حسابداری
 • 3136
 • سعید علیزاده
 • رئیس اداره اعتبارات و تنظیم حسابها
 • 3135
 • عادل نادرزاده مهربان
 • رییس اداره اموال
 • 3201
 • عباس طیبی نیارکی
 • رئیس اداره درآمدها
 • 3012

 • جاوید جلالی فرد
 • متصدی امور دفتری
 • 3150
 • معصومه عباس آبادی
 • کارشناس امور قراردادها
 • 3265
 • علیرضا اکبری جوکار
 • حسابدار
 • 4029
 • حسام بردبار
 • کارشناس تنظیم حساب‌ها
 • حسام پورشیخی مریان
 • متصدی امور اموال
 • 4045
 • محمد هاشم جانجانی
 • کارشناس مسئول اداره رسیدگی
 • 82883021
 • سیدصفدر دریاباری
 • مسئول دفتر
 • 4143
 • منیرسادات رازیان
 • حسابدار
 • 4080
 • حسن راسخ
 • کارشناس اداره اموال
 • صمـد زابلی آذر
 • امین اموال
 • 4045
 • هاجر شهریان
 • متصدی امور دفتری
 • 4143
 • محمد طاهرخانی
 • کارشناس امور مالی
 • 4080
 • زهرا علمی
 • حسابدار
 • 3030
 • جواد علمی
 • کارشناس رسیدگی
 • هدیه کولیوند
 • حسابدار
 • اعظم مخدوی قره بلاغ
 • حسابدار
 • 3194