کلینیک عمومی
  • پزشک عمومی
  • خدمات پرستاری

شماره تماس نوبت دهی و پذیرش:82883853-4
شماره تماس مستقیم با مدیریت: 82883071 و 88634164
شماره تماس دندانپزشکی: 88335221 و 82883249