اداره درآمدها


 

اداره درآمد دانشگاه یکی از مهمترین ادارات تحت پوشش مدیریت مالی دانشگاه می باشد که بیشترین ویژگی و کارکرد آن پیگیری و نظارت بر وجوه درآمدی کلیه واحدهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه می باشد و همچنین پیگیری و وصول سایر درآمدها و مطالبات درآمدی دانشگاه و انعکاس آن به واحدها می باشد .


bulletشرح وظايف اداره درآمدها

  • وصول کلیه درآمدهای کسب شده واحدهای تابعه دانشگاه و ارسال به خزانه
  • نگهداری مانده حسابهای درآمدها و کسر وجوه تعیین شده از درآمدها و ارسال مجدد درآمد بعد از کسورات به واحدها
  • بررسی و نظارت بر عملکرد وصول درآمد از سوی واحدهای تابعه دانشگاه
  • تأیید درآمدهای واحدهای تابعه دانشگاه