شرح وظایف


 
 • هدايت و ايجادهماهنگي بين فعاليتهاي اداري و تنظيم برنامه كار ادارات تابعه مديريت مالي.
 • انجام كليه پرداختها و دريافتها برطبق ضوابط و مقررات.
 • درخواست وجه و وصول اعتبارات از خزانه داري كل.
 • تنظيم حسابهاي دريافتي و پرداختي دانشگاه ازقبيل سپرده ها،ضمانت نامه ها،پيش پرداختها ،علي الحسابها و دريافت و پرداخت ديون و غيره.
 • تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم مالي جهت ارايه به مقام بالاتر.
 • تنظيم انواع دفاتر از قبيل: دفتر روزنامه كل، اعتبارات و تهيه صورتهاي مالي، ترازنامه ها و ... برحسب برنامه فصول و مواد هزينه به منظور كنترل اعتبارات دانشگاه.
 • تامين و تعهد اعتبار و ثبت تعهدات براي هزينه ها بر اساس بودجه مصوب و انجام اقدامات لازم جهت افتتاح اعتبارات اسنادي.
 • رسيدگي به كليه اسناد مالي دانشگاه.
 • نظارت دقيق و تشكيل حسابداري اموال ،انبارگردان با كمك تداركات ،مناقصات و مزايده ها .
 • ايجاد يك سيستم اطلاعاتي مالي جهت كنترل بهتر فعاليت هاي مالي دانشگاه و دسترسي سريع با اين گونه اطلاعات براي ارائه به واحدهاي ذيربط و مقامات بالاتر.
 • همكاري مستقيم با مديريت بودجه و تشكيلات جهت هماهنگي امور مربوط به تدوين بودجه هاي جاري و عمراني دانشگاه .
 • تنظيم اسناد فوق العاده مزايا و ساير هزينه ها.
 • صدور برگه هاي محاسباتي .
 • تنظيم و نگهداري دفاتر بانك و ثبت صورت حسابهاي واصله از بانك.
 • تنظيم حسابهاي بانكي مربوط به اعتبارات ارزي.
 • تنظيم و نگهداري حسابهاي دانشگاه.
 • ثبت و نگهداري دفاتر روزنامه كل و معين و كنترل دفاتر معين از طريق دفتر كل.
 • تهيه صورتهاي مالي و تهيه كاربرگ ،تراز آزمايشي و تراز نهايي.
 • ثبت و ضبط برگه هاي محاسباتي حسابهاي عمومي و اختصاصي و تهيه صورتهاي لازم.
 • تنظيم حسابهاي نهايي دانشگاه و تهيه لايحه تفريغ بودجه سال دانشگاه و ارسال آن به ديوان محاسبات.
 • تفكيك اسناد هزينه ماهانه براي ارسال نسخ لازم به ديوان محاسبات و همچنين نگهداري يك نسخه از اسناد و مدارك در بايگاني.
 • تهيه و تنظيم ليست دفاتر اموال دانشگاه اعم ازمنقول و غير منقول.
 • كنترل اموال كليه واحدها به روش استفاده از برچسب و تهيه ليست اموال هر واحد و نصب آن در هر اتاق.
 • حسابداري اموال به منظور كنترل موجوديها،خريد كالا بر اساس نياز و درخواست واحدها
 • تهيه و تنظيم نگهداري حساب اموال هر واحد با مشخصات كامل.
 • كامپيوتري كردن صورت اموال.
 • تهيه گزاشهاي لازم در مورد اموال و ارسال آن به مقامات بالاتر در صورت درخواست آنها.
 • پيش بيني لازم در تعمير و نگهداري وسايل و اموال قابل تعمير.
 • جمع آوري اموال اسقاطي و به مزايده گذاشتي با نظارت ذيحساب ،معاون اداري و مالي و گروه حقوقي و مسئولين ديگر در صورت ضرورت .
 • رسيدگي به مدارك وصول درآمدهاي دانشگاه .
 • رسيدگي به اسناد و ليست هاي حقوقي و مزاياي كاركنان از لحاظ انطباق با مقررات موضوعه.
 • رسيدگي به اسناد هزينه به منظور ايجاد سيستم كنترل داخلي در امور مالي دانشگاه
 • تطابق اسناد هزينه با بودجه مصوب دانشگاه.
 • تهيه گزارش احتمالي در مورد تخلفات به مقامات ذيصلاح.
 • تطابق اسناد هزينه با موارد كدبندي،مواد و ريز مواد بر طبق مقررات و آئين نامه وضع شده از قبل.
 • تنظيم و نگهداري دفاتر اعتبارات بر حسب برنامه ها و فصول و مواد هزينه.
 • نگهداري سقف بودجه مصوب و تفصيلي دانشگاه برحسب اعتبارات برنامه اي واحد استفاده كننده.
 • تهيه و صدور حواله اعتبارات.
 • تنظيم حواله ارزي
 • منظور نمودن هزينه هاي قطعي كليه تعهدات در طي سال مالي.
 • تهيه صورت عملكرد هاي هزينه هاي جاري در قالب برنامه و شرح مواد و هزينه هاي عمران و غيره.
 • تهيه گزارش از كيفيت و كميت اعتبارات ايجادشده و ارسال سريع و به موقع آن به مقامات مافوق.
 • انجام امور بانكي و نقدي و اسنادي ،اوراق بهادار،سپرده ها.رسيدگي و كنترل دفاتر بانكي.
 • تنظيم اسناد و دفاتر پيش پرداخت ،تنخواه گردان ،علي الحساب و رسيدگي به اموربانكي آن.
 • وصول درآمدهاي دانشگاه
 • وصول وجه اعتبارات براي هزينه هاي مستمر و غيرمستمرطبق مقررات خزانه.
 • صدور چك و حواله هاي بانكي.
 • محاسبه حقوق و مزاياي كاركنان شاغل در دانشگاه و پرداخت آن.
 • انجام امور مربوط به وامهاي دريافتي كاركنان و واريز آنها