اداره حسابداری


 

مديريت بر وجوه نقد و اتخاذ تدابير لازم به منظور انجام به موقع پرداخت ها و وصول و انتقال به هنگام درآمدها و ساير دريافت ها از وظايف اساسي مديران امورمالي دستگاههاي اجرايي و مقامات مسئول سازمان ها محسوب مي شود . حجم زياد دريافت و پرداخت ها و تسريع در انجام آنها ، اعمال نظارت و كنترل منابع دريافتي وجود سيستم دريافت و پرداخت را به عنوان بخش مهمي از سيستم حسابداري و كنترل هاي مالي و بودجه اي تبديل ساخته است .

شرح وظایف اداره حسابداري

  • پرداخت حقوق و مزایای کلیه کارکنان دانشگاه (اعضای هیأت علمی کارکنان رسمی ،پیمانی و قراردادی )
  • تهیه و تنظیم لیست های حقوقی مربوط به وزارت دارایی ، بانک ،بیمه ،بازنشستگی ،مالیات و غیره
  • عملیات صدور سند دریافت و پرداخت کلیه حسابها و همچنین تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی حسابهای دانشگاه
  • پرداخت تنخواه گردان به کلیه مسئولین حسابداری واحدهای تابعه دانشگاه بر اساس اعتبارات تخصیص در چارچوب بودجه مصوب
  • پرداخت بابت کلیه قراردادهای منعقده دانشگاه با شرکت های پیمانکاری خدماتی پشتیبانی و طرحهای عمرانی فعال
  • بررسی سوابق کاری کارکنان از قبیل بیمه ، بازنشستگی و تهیه ریز کارکرد جهت ارائه به سازمانهای برونی مربوطه
  • انجام عملیات حسابداری مربوط به ضمانت نامه های بانکی مربوطه شرکت های طرف قرارداد دانشگاه