افراد


 


 • حسین جاوید
 • کارشناس دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری
 • 3142
 • زهرا جوادی
 • کارشناس دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری (کارشناس کنترل پروژه)
 • 82884135
 • الهه دهقانی کازرونی
 • کارشناس دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری (کارشناس پروژه)
 • 82884113
 • فرزاد زاده عصر
 • کارشناس دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری
 • 82883142
 • آیدین زمانلو
 • کارشناس دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری (کارشناس مسئول پروژه)
 • 82883142-3111
 • مهدی صیدی
 • کارشناس دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری (کارشناس مسئول پروژه)
 • 82883031
 • سودابه علی‌ محمدی
 • مسئول دفتر و کارشناس طرح‌های پژوهشی سامانه گلستان
 • 82883020
 • زهرا سادات میرطلایی
 • کارشناس پژوهش های کاربردی و فناوری
 • 82883233