اهداف و برنامه‌ها


 

همانگونه که در طرح تحول راهبردی دانشگاه برنامه‌ریزی شده، این دفتر در قالب دو روال اصلی، سعی در بهبود خدمات خود خواهد داشت. این دو روال عبارتند از:

  • تقویت توانمندی مالی دانشگاه از طریق رشد جهشی انجام پژوهشهای کاربردی و توسعه
  • تقویت تعامل دانشگاه با دولت و صنعت به منظور برقراری ارتباط متخصصان تاثیرگذار دو حوزه

لذا دفتر با همکاری اساتید و پژوهشگران و در قالب استراتژی‌های مدون دانشگاه، اقدام به اجرای گام‌های گوناگون برای دستیابی به اهداف خود و تحقق روال های پیش‌بینی شده فوق می‌نماید.
کسب جایگاه مناسب در میان دانشگاه‌های برتر کشور، گسترش و توسعه تفکر پژوهش کاربردی در میان اساتید و دانشجویان و تسهیل امر پژوهش کاربردی برای اساتید دانشگاه تربیت مدرس از مهمترین اهداف این دفتر در اجرای وظایف خود می‌باشد.