افراد


 

 • فاطمه جانفزا
 • رئیس گروه خدمات فنی و مسئول واحد تسویه حساب
 • 82884054
 • فرامرز ابراهیمی
 • رئیس گروه سفارش منابع اطلاعاتی
 • 3209
 • سیده زهرا روتن
 • رئیس گروه دیداری شنیداری
 • 82883278
 • نفیسه کریمی
 • رئیس گروه پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار
 • 82883222
 • زهرا کاظمی شمامی
 • رئیس گروه خدمات کتابداری
 • 82883211

 • اقدس اکبری
 • کارشناس مسئول گروه اطلاع رسانی
 • 82883208
 • مهناز ریزان
 • کارشناس مسئول گروه اطلاع رسانی
 • 82883253
 • مریم ملک
 • کارشناس گروه پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار
 • 82883241