اهداف و برنامه‌ها


 
  • حمايت از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه از طریق حفظ، اشاعه و ارتقای دانش با فراهم کردن امکان دسترسی سریع و آسان جامعه استفاده کننده به منابع اطلاعاتی مورد نیاز.
  • ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران
  • به کارگیری نیروهای متخصص و روزآمد سازی دانش آن‌ها در راستای بهینه سازی خدمات به کاربران.
  • شناسایی مراکز اطلاعاتی و تأمین مدرک در سطح کشور و جهان به منظور فراهم کردن دسترسی هرچه بیشتر کاربران به منابع و مراکز اطلاعاتی.
  • حفاظت از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی موجود.
  • ارائه پیشنهاد خط مشی و آیین‌نامه‌های مورد نیاز در زمینه فعالیت‌های کتابخانه به شورای محترم مدیران پژوهشی.
  • ارتقاء کمی و کیفی منابع اطلاعاتی و خدمات اطلاع رسانی، ارائه خدمات کارآمد و موثر با بهره گیری از آخرین فناوری‌های اطلاعاتی و اطلاع رسانی به منظور تسریع و افزایش کمی و کیفی خدمات اطلاع رسانی به کاربران.
  • توجه به رعایت استانداردها در فعالیت‌های کتابخانه.
  • ارزیابی دوره‌ای فعالیت‌های کتابخانه و نظر سنجی از کاربران به منظور بهینه‌سازی منابع و خدمات.