شرح وظایف


 
 • نیازسنجی و فراهم آوری منابع مورد نیاز اعضای هیأت علمی و دانشجویان تربیت مدرس از طریق سفارشات
 • سازماندهی انواع منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی
 • ارائه خدمات انواع منابع اطلاعاتی مورد نیاز جامعه استفاده کننده
 • به کارگیری نیروهای متخصص و روزآمد سازی دانش آنها در راستای بهینه سازی خدمات به کاربران
 • برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کاربران
 • شناسایی مراکز اطلاعاتی و تأمین مدرک در سطح کشور و جهان به منظور فراهم کردن دسترسی هرچه بیشتر کاربران به منابع و مراکز اطلاعاتی
 • حفاظت از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی موجود
 • ارائه پیشنهاد خط مشی و آیین نامه های مورد نیاز در زمینه فعالیت های کتابخانه به شورای محترم مدیران پژوهشی
 • ارتقاء کمی و کیفی منابع اطلاعاتی و خدمات اطلاع رسانی
 • توجه به رعایت استانداردها در فعالیت های کتابخانه
 • ارزیابی دوره ای فعالیت های کتابخانه و نظر سنجی از کاربران به منظور بهینه سازی منابع و خدمات