اردوها/کارگاه‌ها


 
ثبت‌نام در اردوها/کارگاه‌های مدیریت امور ورزشی

نکته مهم:
برای ثبت نام ترجیحاً از نسخه ویندوزی استفاده نمائید. و اگر ثبت نام خود را با موبایل انجام میدهید ،دقت نمائید بخش "هزینه" حتما انتخاب شده باشد.
تنها ثبت نامهایی مورد پذیرش است که تا انتهای مراحل ثبت نام و پرداخت هزینه از درگاه بانک انجام شده باشد و کاربر شناسه پرداخت خود را از بانک دریافت نماید، در غیر اینصورت ثبت نام پذیرفته نمی‌باشد.


نام اردو/کارگاه: * هزینه: * ریال
نام: * نام خانوادگی: *
کدملی: * تلفن همراه: *
نوع وابستگی : عکس: