ارتباط با ما


 

آدرس


دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان شهید مطهری، روبروی دفتر روابط عمومی، مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگ

تلفن


82883112-82884186

دورنگار


88220207

ایمیل


وب سایت