اهداف و برنامه‌ها


 

bullet اهداف و برنامه‌ها:

 1. بهبود و تداوم عملکرد ورزشکاران دانشگاه تربیت مدرس در المپیادها و رقابت مای ملی و بین المللی.
 2. شرکت درمسابقات منطقه ۱، قهرمانی کشور و المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه ها.
 3. شناسایی نخبگان ورزش و حمایت از علائق معنوی و مادی آنها برای حضور در رقابتهای سطح بالاتر.
 4. افزایش کاربرد دانش در ورزش دانشگاهی
 5. شناسایی ظرفیت مای دانشگاه برای توسعه ورزش دانشگاهی.
 6. آموزش و تربیت دانشجویان برای ادای احترام به ارزش مای ملی- اسلامی، تاکید ویژه بر بازی منصفانه، جوانمردانه و مبارزه با دوپینگ، از طریق ورزش.
 7. استفاده مطلوب از فناوری ها.
 8. رشد شرکت و علاقه به ورزش در دانشگاه
 9. بهبود کیفیت و جذابیت رویدادهای ورزش دانشگاه
 10. ایجاد بیشترین فرصت ها برای شرکت در ورزش دانشگاهی برای دانشجویان، اساتید و کارکنان.
 11. تبلیغ و تبدیل ورزش در دانشگاه به عنوان انتخاب ۱ اقشار دانشگاهی از لحاظ سطح مشارکت اجتماعی در آن.
 12. ارتقای کیفیت و کمیت پوشش رسانه ای ورزش دانشگاه.
 13. آموزش و مطلع ساختن مسئولین، ورزشکاران و پرسنل درباره فواید ورزش واهمیت آن در زندگی.
 14. بهبود مهارتهای زندگی و ارتباط بین فردی از طریق ورزش.
 15. فرهم نمودن زمینه مای ایجاد رشته مای ورزشی جدید
 16. ایجاد زمینه مای لازم جهت مشارکت حداکثری بانوان در فعالیتهای ورزشی

bullet استراتژی‌ها:

 1. تدوین نظام جامع ورزش دانشگاه و تاکید بر برنامه محوری.
 2. تعیین ارزش ها و رفتارهایی برای هدایت ورزش دانشگاه
 3. طراحی ساختار مناسب برای اجرای استراتژی ها در سطح دانشگاه.
 4. ایجاد فرصت مای مشارکت برای کسب منابع درآمد و ارتباط با بخش خصوصی.
 5. توسعه فعالیت مای مرتبط با ورزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و فیزو.
 6. برقراری ارتباط بیشتر با انجمن مای فدراسیون ملی ورزش دانشجویی ورزشهای دانشگاهی
 7. بهبود و ارتقای قابلیت مای ورزش واحدهای استانی دانشگاه
 8. توسعه کیفیت بازی ها و رقابت ها در سطح دانشگاه.
 9. رفع موانع افزایش شرکت در ورزش برای دانشجویان و کارکنان.
 10. هدایت ورزشکاران مرد و زن برای توفیق گرایی از طریق شیوه مای عادلانه و اخلاقی.
 11. بهبود مداوم کیفیت و دسترسی به مربی و خدمات داوری در سراسر دانشگاه.
 12. بکارگیری فناوری مای جدید برای رشد و ارتقای ورزش دانشگاه.
 13. ایجاد بیشترین فرصت مای بازاریابی، تجاری و تبلیغاتی برای جذب منابع و حامیان مالی در اجرای فعالیتها.
 14. ایجاد ارتباط و جذابیت تلویزیونی برای ورزش دانشجویی.
 15. بهبود وجهه دانشگاه از طریق امور ورزش و تربیت بدنی.
 16. تامین سطوح بالای ایمنی و سلامتی برای شرکت در رویدادهای ورزشی دانشگاه.
 17. تبعیت از استانداردهای اجرا در رویدادهای ورزشی.
 18. کنترل مداوم کیفیت فعالیت ها و اقدامات ورزشی در دانشگاه
 19. توسعه محیط حقوقی و قوانین و مقررات و آئین نامه ها برای بهبود فعالیت مای ورزش دانشگاهی.
 20. توسعه ورزش همگانی- تفریحی در سطح دانشگاه.
 21. توسعه ورزش قهرمانی در سطح دانشگاه
 22. توسعه ورزش حرفه ای – باشگاهی و حضور موثر در لیگ مای محلی، ملی و بین المللی با مشارکت بخش خصوصی.
 23. ترویج منش پهلوانی، بازی منصفانه، مبارزه با دوپینگ و توسعه عدالت در ورزش.