افراد


 

  • محمد ضابطیان طرقی
  • سرپرست امور آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاهی
  • 4985

تلفکس: 88976781 (6 خط) تلفن گویا