حوزه ریاست


 

وظایف و اختیارات رییس پردیس:

  • اداره کلیه امور پردیس
  • اجرای مصوبات و تصمیمات هیات امنای دانشگاه و شورای پردیس
  • نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مالی در چارچوب مقررات موضوعه
  • انتصاب و عزل معاونان و مدیران پردیس حسب مورد در چارچوب مقررات مربوط
  • هماهنگی با حوزه‌های مختلف دانشگاه برای پیشبرد امور
  • انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به نام پردیس در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
  • تهیه مقررات و آئین‌نامه‌های اداری و مالی، استخدامی، دانشجویی و اجرایی و پیشنهاد آن به شورای پردیس برای تایید و طرح در هیأت امنای دانشگاه
  • تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد آن به شورای پردیس برای تایید و طرح در هیأت امناء دانشگاه
  • تهیه و تنظیم ساختار تشکیلاتی و پیشنهاد آن به شورای پردیس برای تایید و طرح در هیأت امناء دانشگاه
  • سایر مواردی که از سوی هیأت امناء یا شورای پردیس به رییس پردیس محول می‌شود.