شرح وظایف


 
 • نظارت دقيق بر فعاليت عمراني دانشگاه از قبيل تعمير و توسعه ساختمان هاي اداري، آموزشي، تاسيسات، ماشين آلات كه توسط پيمانكاران انجام مي پذيرد.
 • برنامه ريزي براي تأمين و احداث فضاهاي كالبدي دانشگاه با توجه به برنانه توسعه دانشگاه.
 • همكاري در برنامه مناقصه و انعقاد قرارداد با شركت هاي مشاور و پيمانكار براي طرحهاي عمراني.
 • نظارت بر چگونگي انجام طرح هاي عمراني از جهت طراحي فني و اجرايي.
 • تهيه طرح جامع دانشگاه و تأمين امكانات با در نظر گرفتن برنامه توسعه دانشگاه.
 • پيشنهاد بودجه عمراني دانشگاه براي تصويب در بودجه سالانه دانشگاه در هماهنگي با مديريت برنامه و بودجه.
 • دفاع از كليه طرح ها و برنامه هاي تدوين شده در مراجع ذي صلاح از سوي دانشگاه و پيگيري آنها با هماهنگي ديگر مديريت هاي مربوط.
 • اظهار نظر فني در مورد هر گونه تغييرعمراني در ساختمان ها و فضاهاي دانشگاه.
 • جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز از تاسيسات و ابنيه دانشگاه جهت بهره برداري در برنامه ها و طرح هاي مورد مطالعه.
 • تدوين سياست هاي كلي و خط مشي هاي مديريت در جهت نيل به مقاصد دانشگاه و پيشنهاد به هيات رئيسه جهت تصويب.
 • اقدام جهت تهيه زمين هاي مناسب براي دانشگاه.