اداره تعمیر و نگهداری ساختمان


 

در راستاي حفظ و نگهداري ساختمان هاي احداثي كه از اهميت فوق العاده اي برخوردار است عموماً كارهاي اين اداره به دو بخش زير خلاصه مي شود :
الف - بخش ساختمان؛ تعمير و نگهداري از كليه ساختمانهاي موجود در پرديس مركزي دانشگاه و دانشكده هاي تابعه اعم از كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج ـ دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي در شهرستان نور و نيز پارك علم و فناوري و مؤسسات وابسته به دانشگاه را از يك سو و از طرف ديگر تغيير كاربري ها متناسب با فضاهاي درخواستي مورد نياز دانشگاه و دانشكده ها با نظر و تأييد هيأت رئيسه محترم پس از بررسي و برآورد هزينه ها انجام مي دهند.
ب - بخش تأسيسات؛ عمدتاً بخش وسيعي از انجام كار تعمير و نگهداري را تأسيسات ساختمان ها و موتورخانه هاي موجود در پرديس مركزي و دانشكده ها تشكيل مي دهد كه اين مجموعه با انعقاد قرارداد با شركت ها و پيمانكاران متخصص بصورت جزئي و كلي تحت نظارت افراد ذيل انجام مي پذيرد.