آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
آئین‌نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی سال 88 دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌‌نامه طرح استاد مشاور استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه تشكیلات و شرح وظایف ستادها و… سایر
آئین‌نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی ویژه استعدادهای درخشان دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان