شرح وظایف


 
 • برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها، فعالیت‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و یا اداره كل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.
 • نظارت و ارزیابی تحلیلی وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر در پایان هر نیمسال و ارائه طرح و برنامه‌های مناسب برای رشد و تعالی آنان.
 • طراحی و تدوین فعالیت‌های مؤثر برای تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر.
 • برگزاری كلاس‌ها و دوره‌های تقویتی و گروه‌های درسی با شناسایی و جلب همكاری اعضای هیأت علمی و دانشجویان موفق در راستای اجرای طرح‌های تقویت بنیه علمی استاد مشاور و دوره‌های فشرده.
 • تنظیم و تدوین طرح‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های ویژه فرهنگی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر.
 • تنظیم و تدوین فعالیت‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران دانشگاه و تدارك برنامه‌های دیدار از خانواده‌های معظم شهدای دانشگاهی با حضور مسئولین دانشگاه.
 • طراحی و تدوین فعالیت‌های مناسب به منظور جلب مشاركت دانشجویان، اساتید و نهادهای ذیربط در برنامه‌های ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.
 • توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره‌های تحصیلی و حمایت‌های آموزشی به منظور پیشگیری و كاهش مشكلات تحصیلی.
 • تدوین و برنامه‌ریزی در برگزاری مراسم‌ها، مسابقات، فعالیت‌های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز.
 • تنظیم تقویم سالیانه برگزاری جلسات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و ارسال صورتجلساب به بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت متبوع.
 • ایجاد بانك اطلاعاتی جامع از وضعیت دانش آموختگان ایثارگر.
 • اجرای طرح استاد مشاور ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.
 • برگزاری كارگاه‌های آموزشی و پژوهشی با همكاری ارگان‌های وابسته.
 • تهیه گزارش عملكرد سالیانه و ارسال آن به اداره كل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع و بنیاد شهید و امور ایثارگران.
 • تشكیل بانك اطلاعاتی كامل از وضعیت آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان رزمنده، جانباز، آزاده و شاهد.
 • تنظیم برنامه سالانه و پیشنهاد درخواست اعتبار لازم گروه از طریق ستاد امور دانشجویان شاهد وایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری