افراد


 
 • محمد رضا رئوفی
 • رییس مرکز بهداشت و درمان
 • 82883071
 • نسرین اکبری شریف
 • کارشناس پرستاری
 • 3853
 • سیامک امیری
 • پزشک درمانگاه کشاورزی
 • 48292163
 • زهره توانا
 • پزشک
 • 3853
 • سارا دانشی
 • کارشناس بهداشت
 • 3853
 • فاطمه درستی
 • کارشناس پرستاری درمانگاه کشاورزی
 • 48292163
 • الناز رحمانی پور
 • مسئول دفتر
 • 3071
 • نیره رحیمی وند
 • کارشناس پرستاری
 • 3853
 • شادی رمضانی
 • کارشناس گزارشات
 • 3071
 • فرشته عسگرزایی
 • پزشک
 • 3853
 • زهرا علیپور
 • دستیار دندانپزشک
 • 3249
 • سعیده فراهانی
 • مسئول پذیرش دندانپزشکی
 • منیژه محمدی تبار
 • مسئول پذیرش
 • 3853
 • معصومه منصوری
 • پزشک
 • سیمین واجدیان
 • کارشناس پرستاری درمانگاه کشاورزی
 • 48292163