اهداف و برنامه‌ها


 

bulletاهداف بلند مدت معاونت دانشجویی

 • افزایش میزان رضایتمندی دانشگاهیان از خدمات، برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با معاونت دانشجویی
 • ارتقاء اثربخشی و کارایی سازمانی حوزه‌های تحت پوشش معاونت دانشجویی
 • برخورداری از امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری روزآمد
 • دستیابی به نظام نیروی انسانی خلاق و توانمند معتقد و ملتزم به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران
 • افزایش میزان تعامل با نهادهای سیاستگذار درون و برون دانشگاهی حوزه دانشجویی
 • دستیابی به منابع مالی پایدار
 • کاهش تصدی‌گری معاونت دانشجویی در ارائه خدمات رفاهی از طریق برون‌سپاری

bulletراهبردهای معاونت دانشجویی

 • بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های خدماتی رفاهی مدیریت امور دانشجویی
 • بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های سلامت و بهداشت تن و روان
 • بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های مرکز تربیت بدنی
 • بهبود خدمات آموزشی، فرهنگی و رفاهی ارائه شده به دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • ارتقاء کمیت و کیفت خدمات ارائه شده به دانشجویان غیرایرانی
 • بهبود برنامه‌های مرتبط با کمیسیون موارد خاص
 • بهبود برنامه‌های مرتبط با شورای انضباطی
 • بهبود برنامه‌های مرتبط با دفتر نمایندگان دانشجویان در شورای دانشگاه
 • بهبود برنامه‌های مرتبط با افزایش کارایی سازمانی معانت
 • بهبود برنامه‌های مرتبط با افزایش اثربخشی سازمانی معاونت
 • توسعه امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری معاونت دانشجویی
 • توسعه امکانات و تجهیزات نرم‌افزاری معاونت دانشجویی
 • برنامه‌ریزی‌ جهت حفظ و جذب کارکنان مستعد، معتقد و ملتزم به ولایت فقیه و نظام
 • تقویت توان کارشناسی و مدیریتی کارکنان معاونت مطابق با نیازهای روز
 • لحاظ کردن ویژگی‌های انگیزشی مناسب برای کارکنان معاونت
 • تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و ارزیابی عملکرد کارکنان
 • شناسایی هدفمند و برقراری ارتباط موثر با مراکز مرتبط درون دانشگاهی و برون دانشگاهی
 • جذب اعتبارات و کمک‌های مالی
 • برگزاری یا بهره‌برداری از دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با معاونت دانشجویی (بهداشتی، مشاوره‌ای...)
 • توسعه خدمات رفاهی در راستای دستیابی به منابع مالی پایدار
 • واگذاری حداقل 20 درصد از امور خدمات رفاهی دانشجویی به بخش غیردولتی به طور سالیانه (بر اساس بند د از ماده 20 برنامه پنجم توسعه کشوری
 • کاهش حداقل 2 درصد از کل کارکنان معاونت دانشجویی به طور سالیانه (بر اساس بند ج از ماده 65 برنامه پنجم توسعه کشوری)