ساختار سازمانی


 

معاونت دانشجویی

 

مرکز بهداشت و مشاوره دانشجویی

واحد پزشکی

واحد بهداشت

واحد مشاوره

 

مرکز تربیت بدنی

اداره تندرستی و مشاوره ورزشی

اداره ورزش آقایان

اداره ورزش بانوان

 

مدیریت امور دانشجویی

اداره خدمات دانشجویی

اداره خوابگاه ها

اداره تغذیه

واحد های رفاهی

 

اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر