معاون دانشجویی و فرهنگی-اجتماعی


 

صادق دردایی جوقان
استادیار دانشکده علوم و فناوری‌های بین رشته‌ای


مسعود رضائی
استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

شروع: 1398/01/02
پایان : 1400/08/19


محمدرضا اصلاحچی
استاد دانشکده علوم ریاضی

شروع: 1389/01/01
پایان : 1398/01/01


محمدحسین یادگاری
دانشیار دانشکده علوم پزشکی

شروع: 1384/01/01
پایان : 1389/01/01


عیسی محمدی
استاد دانشکده علوم پزشکی

شروع: 1381/01/01
پایان : 1384/01/01


اردشیر ملکی مقدم
دانشکده علوم انسانی

شروع: 1378/01/01
پایان : 1381/01/01


حسینعلی بهرامی
استاد دانشکده کشاورزی

شروع: 1376/01/01
پایان : 1378/01/01


صادق خلیلیان
دانشیار دانشکده کشاورزی

شروع: 1375/01/01
پایان : 1376/01/01


سیدرضاقلی میرفخرائی
استادیار دانشکده کشاورزی

شروع: 1374/01/01
پایان : 1375/01/01


سیدخلاق میرنیاهریکنده ئی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

شروع: 1373/01/01
پایان : 1374/01/01


حسینعلی بهرامی
استاد دانشکده کشاورزی

شروع: 1368/01/01
پایان : 1373/01/01


محسن وفائی سفتی
استاد دانشکده مهندسی شیمی

شروع: 1367/01/01
پایان : 1368/01/01


عباس اسماعیلی ساری
استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

شروع: 1366/01/01
پایان : 1367/01/01


مرحوم محمد تقی خانی
استاد دانشکده علوم پزشکی

شروع: 1365/01/01
پایان : 1366/01/01