ارتباط با ما


 

bulletمعاونت فرهنگی و اجتماعی

 • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، معاونت فرهنگی و اجتماعی
 • صندوق پستی: 197-14115
 • تلفن: 82883019
 • دورنگار: 82883019
 • Website: culture.modares.ac.ir
 • Email: Foad@modares.ac.ir

bulletمدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

 • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، میدان دانشجو، ساختمان مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
 • صندوق پستی:197 -14115
 • تلفن: 82883190
 • دورنگار: 82883097
 • Website: culture.modares.ac.ir
 • Email: Bayan@modares.ac.ir

bulletمدیریت امور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

 • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، میدان دانشجو، ساختمان مدیریت امور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی
 • صندوق پستی:197 -14115
 • تلفن: 82883019
 • دورنگار: 82883019
 • Website: culture.modares.ac.ir
 • Email: Foad@modares.ac.ir