رابطین ورزشی


 
نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع محل اشتغال
فرید سلیمانفر کامپیوتر کارشناسی ارشد آریانیک
مهدی قاسمی کامپیوتر کارشناسی ارشد آریانیک
تست تست 12 دکتری تست
مهسا زارع ژنتیک و بهنژادی گیاهی ارشد خلوتی
مانی سلیمیان نانوبیوتکنولوژی دکتری دبیر انجمن کوهنوردی آقایان
یاسمن صفایی اصل ITS ارشد دبیر انجمن کوهنوردی بانوان
سارا ضرابی بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری سالن بدنسازی دانشکده کشاورزی
موسی عبدالهی پور حشره شناسی کشاورزی دکتری سالن بدنسازی دانشکده کشاوزی
امیرحسین احمدی حکمتی کار فیزیولوژی ورزشی دکتری سالن بدنسازی شماره یک
محسن علی نقی زاده فیزیولوژی ورزشی دکتری سالن بدنسازی شماره یک
حامد آقایی مهندسی صنایع دکتری شهید ابراهیمی
علی حسینی مهندسی مکانیک دکتری شهید احمدی روشن
سعید پارسا مهندسی صنایع ارشد شهید باقری
مجید قائدی تبار مهندسی عمران ارشد شهید کامروا
مصطفی مددی مهندسی محیط زیست ارشد شهیدبناری
سمیرا عمادی فیزیولوژی ورزش دکتری قدس۱
رامین مجاور صوفی فیزیولوژی پزشکی ارشد کوثر
مبین حاجی حسنی مدیریت ورزشی دکتری گلشن
سحر خانی زاده مدیریت ورزشی دکتری مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی
محمد جهانگیری فیزیولوژی ورزش دکتری مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی
علیرضا اشکواری مهندسی کشاورزی دکتری موسی نژاد
فاطمه کشوری مهندسی مکاترونیک ارشد نرگس ۲ و۳
مژگان رودباری صنایع غذایی دکتری نرگس۱

bullet شرح وظایف رابطین ورزشی دانشجوئی دانشگاه تربیت مدرس

 1. جلب و توسعه مشارکت دانشجویان برای برگزاری برنامه‌های ورزشی درون خوابگاهی
 2. ارائه برنامه و برگزاری مسابقات ورزشی درون خوابگاهی
 3. انتقال مشکلات ورزشی خوابگاه به تربیت بدنی و پیگیری جهت مرتفع نمودن آن در حد مقدورات
 4. تعیین اقلام و وسایل ورزشی مورد نیاز خوابگاه و ارائه آن به تربیت بدنی جهت مساعدت درحد مقدورات
 5. اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب مسابقات و برنامه ورزشی در درون خوابگاه
 6. انتخاب دانشجویان ورزشکار معرفی آن به تربیت بدنی برای مسابقات سراسری دانشجویان
 7. کنترل و نظارت بر سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان به سالن ورزش و خوابگاه
 8. آشنا نمودن دانشجویان با واقعیت های موجود در ورزش دانشگاه
 9. ارائه گزارش عملکرد فعالیتهای ورزشی خوابگاه و نفرات تحت پوشش
 10. ملزم نمودن دانشجویان به استفاده از بیمه ورزشی و کارت ورود به سالن ورزش
 11. کنترل و نظارت بر تجهیزات و وسایل ورزشی موجود در درون خوابگاه