شرح وظایف


 
 •  تدوین طرح جامع پژوهشی و هدايت كليه امور پژوهشی دانشگاه و ايجاد هماهنگی بين فعاليت‌های واحدهای تابعه
 • جهت‌دهی تحقيقات دانشگاهی درراستای اهداف علمی و اقتصادی و صنعتی و كشاورزی و پزشكی و... كشور
 • ايجاد هماهنگی برنامه‌های تحقيقاتی دانشگاه با وزارتخانه‌ها
 • تهيه و بررسی و پيشنهاد آئين‌نامه‌های مختلف پژوهشی و نظارت بر اجرای آن
 • تقويت بنيه مالی دانشگاه از طریق بررسی و اجراي طرح‌ها و برنامه‌های تحقيقاتی كه از سوی دولت و يا بخش خصوصی پيشنهاد می‌گردد
 • تجهيز و توسعه آزمايشگاه‌های دانشكده‌ها
 • توسعه روابط بين دانشگاه‌های داخلی و خارجی جهت جلب همكاری آنان در زمينه‌های تحقيقاتی، مبادله دانشجو و استاد ،برقراری سمينارها و كنفرانس‌های علمی
 • برگزاری سمينارها و كنفرانس‌های علمی مختلف با همكاری و هماهنگی دانشكده‌ها
 • انجام مطالعات و برنامه‌ريزی لازم جهت ارزيابی فعاليت‌های پژوهشی دانشگاه
 • ايجاد مراكز تحقيقاتی مجهز و پیشرو در دانشگاه به‌منظور انجام و گسترش تحقيقات بنیادی - کاربردی برای رفع نیازهای کشور
 • هدایت و نظارت بر امور مرکز رایانه و اطلاع رسانی، دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری، مرکز نشر آثار علمی و مدیریت كتابخانه و مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه‌ها
 • همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده‌ها برای تامین کتب و مجلات علمی داخلی و خارجی
 • توزيع و تخصيص فرصت مطالعاتی که به دانشجويان ممتاز تعلق می‌گيرد
 • نظارت بر تهيه و تنظيم موضوعات پژوهشی برای پايان‌نامه‌های دانشجويان و كارهای تحقيقاتی اعضای هیأت‌علمی
 • برنامه‌ریزی جهت گسترش شرکت اعضای هیأت‌علمی در برنامه اعزام به فرصت مطالعاتی به موسسات علمی داخلی و خارجی برای تامین نیازهای علمی - پژوهشی کشور
 • ایجاد زمینه لازم برای شرکت اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان در مجامع علمی داخل و خارج از کشور
 • نظارت بر نحوه تنظيم و اجرای قراردادهای تحقيقاتی بين دانشگاه و وزارتخانه‌ها و ساير موسسات دولتی و خصوصی
 • تنظيم و برآورد بودجه معاونت پژوهشی وفناوری و ارائه ی آن به دفتر برنامه و بودجه
 • تهيه گزارش ماهيانه و ساليانه معاونت جهت ارائه به رياست دانشگاه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سایر موسسات
 • ایجاد زمینه لازم برای شرکت اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان در جشنواره‌های علمی، ملی و بین‌المللی
 • اقدام برای ثبت اختراعات دانشگاه و پیگیری امور ذیربط
 • پیگیری امور مربوط به مالکیت معنوی محققان دانشگاه
 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه
 • سیاستگذاری برای ایمنی آزمایشگاه‌ها
 • ایجاد شورای ایمنی، محیط زیست و سلامت
 • هدایت و نظارت بر کلیه امور مربوط به ایمنی، محیط زیست و سلامت و جلوگیری از فعالیت‌های غیر ایمن در دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله از سوی رياست دانشگاه