سند راهبردی


 

bullet طرح تحول راهبردی دانشگاه

دانشگاه تربیت مدرس، برخواسته از انقلاب اسلامی ایران، با درک اهمیت جایگاه دانشگاه دراستقلال کشور و با رسالت راه‌اندازی دوره‌های دکتری وتامین استاد برای سایردانشگاه‌های کشور شکل گرفته است که برنامه اول راهبردی دانشگاه تربیت مدرس مصوب سال 1386هیئت امنای دانشگاه نشان داد که دانشگاه از مرز این رسالت گذر کرده است.در این سیر تکاملی، تهیه برنامه تحول راهبردی دانشگاه تربیت مدرس ازابتدای سال 1394 کلید خورد تا برای سال‌های 1395 تا 1404 برنامه راهبردی دهه آینده دانشگاه را تبیین نماید.
ﭘس از برگزاری جلسات متعدد توسط تيم مجری طرح تحول راهبردی با مديريت ارشد وميانی دانشگاه و اساتيد برجسته درابتدای تابستان ١٣٩٤ درزمينه نحوه برآوردسازی محورهای تحول وجايگاه امضای دانشگاه، نهايتاً ٣٧ عنوان روال برای جهت‌دهی به مسيرتحول راهبردی دانشگاه تربيت مدرس مشخص شدند. مأموريت تدوين و اجرای 6 عنوان از مجموع 37 روال به عهده مديريت پژوهش و آزمايشگاه‌ها قرار گرفت كه عناوين آن عبارتند از:

  • تمركزوهدایت منابع درقلمروهاى تحقیقاتی نوظهور و پیشرو
  • تسهيل هر چه بيشتر فرآيندهای پژوهشی دانشگاه
  • تخصيص اعتبار ويژه كافی و هدفمند و مديريت هزينه كرد آن به منظور ارتقاء و بهبود كيفيت خدمات پژوهش
  • ساماندهی، ارتقاء و روزآمد‌سازی امكانات وتجهيزات آزمايشگاهی
  • بهبود مستمر نگرش، دانش ومهارت‌های پژوهش‌های علمی ونوآورانه
  • جذب منابع مالی خيريه و موقوفات درحوزه‌های پژوهشی وفناوری