معاون پژوهش و فناوری


 

امیر عبداله زاده
استاد دانشکده فنی و مهندسی


یعقوب فتح الهی ننه کران
استاد دانشکده علوم پزشکی

شروع: -
پایان : 1400/9/9