کمیته بازاریابی پژوهشی و فناوری


 

bullet کمیته بازاریابی پژوهشی و فناوری

جهت تقویـــت ارتبـــاط دانشگاه بـــا جامعـــه و صنعت، دانشـــگاه از طریق راه اندازی کمیتـــه بازاریابی پژوهشـــی و فناوری، زمینه را بـــرای برقراری ارتبـــاط مؤثر با جامعـــه و صنعـــت و حـــل مشـــکلات موجود در کشـــور در قالب اخذ پروژه‌های پژوهشـــی، پایان‌نامه‌های کارشناســـی ارشد و رساله‌های دکتری تقاضامحور فراهم نموده است. شناسایی نیازهای پژوهشی سازمان‌ها وارگان-های دولتی وخصوصی، برگزاری نشســـت‌های تخصصی و شناساندن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشـــگاه از طریق اجـــرای مکانیزم‌های ترویجی و تبلیغـــی به مخاطبیـــن در جامعه و صنعت از جمله اقدامات کمیته بوده و انعقـــاد تفاهم‌نامه‌هـــای همکاری و قراردادهـــای متعـــدد پژوهشـــی را به دنبال داشته است.

bullet محورها و فعالیت‌های کمیته بازاریابی پژوهشی و فناوری

اهداف این کمیته شامل شناسایی و بازاندیشی در ظرفیت‌ها و هدف‌گذاری بازار، برنامه‌ریزی برای توسعه بازار و تجاری‌سازی فناوری است.

 • تدوین و بازنگری مستمر در ظرفیت‌های موجود در سازمان‌های بزرگ، دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های خصوصی در سراسر ایران؛
 • پیشبرد ارتباط با سازمان‌های بزرگ، دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، شرکت های خصوصی در سراسر ایران و انجام امور مربوطه
 • تدوین دستورالعمل‌های ارتباطی و اطلاعاتی برای انتشار محتوا، آگاهی رسانی و اجرا؛
 • توسعه نگاه درآمدزایی پایدار برای فعالیت‌های حوزه پژوهشی و فناوری؛

bullet اهم وظایف کمیته بازاریابی پژوهشی و فناوری:

 • طراحی برنامه مدون برای بازاریابی و ارائه خدمات مشاوره و پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی
 • ارائه مشاوره به دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری (اداره بازاریابی و پروژه يابي) به منظور توسعه سیستم های بازاریابی و ارائه خدمات مشاوره و پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی
 • برقراری ارتباط موثر با وزارتخانه ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی و بانک ها به منظور ارائه خدمات مشاوره و پروژه-های تحقیقاتی و پژوهشی به آنها
 • برنامه ریزی در جهت طراحی برنامه های ترویج و تبلیغ خدمات مشاوره و پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اثربخش برای بخش های مختلف بازار
 • تحلیل برنامه های ترویج و تبلیغاتی رقبا
 • تلاش برای ثبت نوآوری‌ها و اختراعات
 • حمایت مالی و معنوی از مخترعین و نوآوران
 • مشاوره به دفتر پژوهش های کاربردی در توسعه و تقويت شبكه ارتباطات تخصصي پژوهشی و فناوری با جامعه هدف حوزه معاونت
 • مشاوره به دفتر پژوهش های کاربردی در شناسايي توانمندي‌هاي تخصصي دانشکده ها و واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه و اساتید و معرفي آنها به نهادها و سازمان‌هاي داخلی و خارجی و زمینه سازی توسعه و تقویت تعاملات تجاری و اقتصادی با ایشان
 • ارائه راهكارهاي مناسب جهت افزايش توانايي بازاريابي و پروژه يابي دانشکده ها و واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه و اساتید به دانشگاه تربیت مدرس در حوزه پژوهش و فناوري
 • راهبری و هدایت امور مربوط به مدیریت ارتباط با مشتریان دانشگاه
 • بررسی امکان پذیری ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
 • تبادل نظر در خصوص طراحی خدمات مشاوره و پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی بر اساس نیازهای بازار پژوهش و فناوری
 • اتخاذ تمهیدات و اطلاعات لازم در جهت راه اندازی کنفرانس‌ها، همایش‌ها، کمپین‌ها، سمینارها، نمایشگاه ها و جلسات مختلف
 • بررسی علمی کلیه ادعاهای نوآوری و تأیید یا رد آن
 • تلاش برای ایجاد زمینه خرید و فروش نوآوری
 • مشاوره به دفتر پژوهش های کاربردی در مطالعات نیازسنجی و پروژه یابی پژوهشی در مجموعه دانشگاه تربیت مدرس
 • مشاوره به دفتر پژوهش های کاربردی در جهت تنظيم سياست‌هاي بازاريابي، بازارداري و تبليغات فعاليت‌هاي تخصصي حوزه پژوهش و فناوری
 • مشاوره به دفتر پژوهش های کاربردی در بررسي و شناسايي روشهاي تأمين منابع مالي داخلي و خارجي و حمايت از طرح‌ها و پروژه‌هاي حوزة پژوهش و فناوري از طریق جذب طرح های کارفرمایی
 • معرفی ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و توانمندی‌های حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه به مخاطبین مختلف و زمینه سازی توسعه و تقویت تعاملات تجاری و اقتصادی با ایشان

bullet لیست افراد عضو در کمیته بازاریابی پژوهشی و فناوری

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده آدرس پست الکترونیک
1 دکتر روح الدین کرد علیوند حقوق r.kordalivand@modares.ac.ir
2 دکتر محمدرضا نیکودل علوم پایه nikudelm@modares.ac.ir
3 دکتر محسن رضایی علوم پزشکی rezaei.m@modares.ac.ir
4 دکتر مجید جعفری خالدی علوم ریاضی jafari-m@modares.ac.ir
5 دکتر احسان‌اله اشتهاردیان هنر eshtehardian@modares.ac.ir
6 دکتر علی شایان مدیریت و اقتصاد ashayan@modares.ac.ir
7 دکتر جعفرعلی موسیوند علوم انسانی a.mousivand@modares.ac.ir
8 دکتر رضاحسن ساجدی علوم زیستی sajedi_r@modares.ac.ir
9 دکتر مهدی عبدالهی مهندسی شیمی abdollahim@modares.ac.ir
10 دکتر محمد ضابطیان مهندسی مکانیک zabetian@modares.ac.ir
11 دکتر سعید سعیدی مهندسی برق و کامپیوتر saeed.saeedi@modares.ac.ir
12 دکتر حامد یوسف زاده منابع دریایی و علوم دریایی h.yousefzadeh@modares.ac.ir
13 دکتر مهدی محسنی فنی و مهندسی mmohseni@modares.ac.ir
14 دکتر الهام آخوندزاده مهندسی صنایع و سیستم ها  elham.akhondzadeh@modares.ac.ir
15 دکتر محمدمهدی رجبی مهندسی عمران و محیط زیست mmrajabi@modares.ac.ir
16 دکتر حسن احمدی گاولیقی کشاورزی ahmadi_ha@modares.ac.ir
17 دکتر نازنین داراب زاده پارک علم و فناوری تربیت مدرس darabzadehnazanin@yahoo.com
18 مهندس محمد زهرایی نماینده انجمن دانش آموختگان Zahraei.m@modares.ac.ir
19 آقای رسول اندیش نماینده معاونت پشتیبانی و منابع انسانی