طرح ارتقاء طراز


 

در راستای پروژه وزارت عتف برای ارتقای 5 دانشگاه کشور به ‌طراز 200 دانشگاه برتر جهان و پیرو انتخاب دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یکی از دانشگاههای هدف و همچنین در راستار طرح تحول خود، دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد با اجرای طرح ارتقای ‌طراز بین الملل دانشگاه و انجام اقدامات دارای اولویت در حوزه های مختلف و همچنین تشکیل هسته های پژوهشی پیشرو برای قرار گرفتن در جمع 200 دانشگاه برتر جهان تلاش نماید.