ارزیابی عملکرد دانشکده‌ها


 

ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف ، پاسخی به نیازهای اطلاعاتی مدیران در عصر کنونی است، تا بتوانند با این اطلاعات نقاط قوت وضعف را شناسایی و در راستای ارتقا نقاط قوت و رفع نقاط ضعف اقدام نمایند . دانشگاهها نیز برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی امروز به سیستم ارزیابی عملکرد نیاز دارند ، تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثر بخشی فرآیند ، برنامه ها و منابع انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. ارزیابی عملکرد دانشکده ها ، به عنوان زیر مجموعه هایی از دانشگاه که موتور رشد دانشگاه می باشند ، ضروری و مهم است. در دیدگاه سیستمی، عوامل مختلف ورودی، فرآیند و خروجی در عملکرد دانشکده ها موثرند و تمامی آنها به نوعی بر کیفیت اثرگذارند.


bullet خوشه بندی دانشکده ها در زمینه های مختلف در سال ۹۸-۹۷

خوشه بندی، فرآیند دسته بندی مجموعه ای از اشیا به خوشه هایی است که اعضا درونی هر خوشه بیشترین شباهت را به یکدیگر و کمترین شباهت را نسبت به اعضا سایر خوشه ها داشته باشند. جهت تجزیه و تحلیل خوشه ها اشیا در فضای k بعدی (که در اینجا تعداد شاخص هاست) ، نمایش داده می شود. بردارها نشان دهنده مقادیر شاخص ها بوده و هدف خوشه بندی دسته بندی دانشکده ها با توجه به شاخص ها ، در خوشه هاست ، به طوری که اعضا هر خوشه بیشترین شباهت را با یکدیگر داشته باشند.

bullet خوشه بندی دانشکده ها در درآمد

گروه دانشکده میانگین سرانه درآمد آموزشی و پژوهشی گروه (میلیون ریال)
گروه ۱ مهندسی برق و کامپیوتر
هنر و معماری
۶۹۸
گروه ۲ مهندسی عمران و محیط زیست
مهندسی صنایع و سیستم ها
مدیریت و اقتصاد
علوم زیستی
۴۲۱
گروه ۳ مهندسی شیمی
مهندسی مکانیک
منابع طبیعی
۲۷۸
گروه ۴ علوم انسانی
علوم پزشکی
علوم پایه
علوم ریاضی
کشاورزی
فنی و مهندسی
۱۴۵

bulletخوشه بندی دانشکده ها از نظر فعالیت های پژوهشی

گروه ویژگی دانشکده
گروه ۱ سرانه بالای مقالات ISI
سرانه بالای مقالات در مجامع معتبر داخلی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی شیمی
مهندسی مکانیک
گروه ۲ سرانه بالای مقالات در مجامع خارجی غیر ISI علوم پزشکی
علوم زیستی
مهندسی صنایع و سیستم ها
گروه ۳ سرانه بالای مقالات علمی پژوهشی داخلی
سرانه بالای کتب تالیفی (چاپ اول)
مدیریت و اقتصاد
علوم انسانی
هنر و معماری
گروه ۴ سرانه بالای مقالات در مجامع معتبر خارجی علوم ریاضی
کشاورزی
منابع طبیعی
عمران و محیط زیست

bullet خوشه بندی دانشکده‌ها در مدیریت تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد

گروه دانشکده میانگین زمان تحصیل کارشناسی ارشد گروه (سال) میانگین درصد دانشجویان رسوبی کارشناسی ارشد گروه
گروه۱ فنی و مهندسی
مهندسی صنایع و سیستم‌ها
۲.۱۹ ۳۹
گروه۲ مهندسی عمران و محیط زیست
منابع طبیعی
علوم زیستی
مدیریت و اقتصاد
۲.۳ ۷۴
گروه۳ مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی شیمی
مهندسی مکانیک
علوم انسانی
علوم ریاضی
۲.۴۷ ۸۳
گروه۴ کشاورزی
علوم پایه
علوم پزشکی
هنر و معماری
۲.۶ ۸۳

bullet خوشه بندی دانشکده‌ها در مدیریت تحصیل دانشجویان دکتری

گروه دانشکده میانگین زمان تحصیل دکتری گروه (سال) میانگین درصد دانشجویان رسوبی دکتری گروه
گروه ۱ فنی و مهندسی
مهندسی صنایع و سیستم ها
علوم انسانی
کشاورزی
۵.۰۲ ۷۴
گروه ۲ علوم پزشکی
علوم پایه
علوم زیستی
مهندسی شیمی
منابع طبیعی
هنر و معماری
۵.۱۲ ۹۰
گروه ۳ مدیریت و اقتصاد
مهندسی برق و کامپیوتر
علوم ریاضی
۵.۳۹ ۸۶
گروه ۴ مهندسی عمران و محیط زیست
مهندسی مکانیک
۵.۳۷ ۱۰۰