کمیسیون کارشناسی


 

کمیسیون کارشناسی شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد با هدف استفاده از بدنه کارشناسی دانشگاه جهت مطالعه و بررسی دقیق موارد مطروحه تأسیس شد. وظیفه اصلی این کمیسیون بررسی موارد احاله شده از سوی مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه می باشد. اعضای این کمیسیون برای مدت یکسال توسط مدیردفتر منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.