ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی


 

رشد و توسعه پایدار هر سازمان مرهون ارزیابی، تحلیل و اقدامات مرتبط با عملکرد میباشد. مدیریت عملكرد در موسسات آموزش عالی به عملكرد اعضای هیات علمی، دانشجویان، دانش آموختگان و عوامل اثر گذار بر كیفیت آن‌ها توجه دارد و مولفه‌های كیفی را به نحو مطلوبی ارزیابی نموده و از نتایج آن جهت برنامه‌ریزی برای بهبود نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت استفاده می نماید. بر اين اساس موسسات آموزش عالی در دنیا با به‌كارگيری روش‏‌های ارزيابی، به طور مستمر به بهبود كيفيت خود پرداخته و از ارزيابی درونی به عنوان رويكردی زيربنايی جهت بهبود، تضمين و اعتبارسنجی كيفيت استفاده كرده‌‏اند. ارزیابی درونی به عنوان پایه‌ای برای ارتقا کیفیت در آموزش عالی، فرایندی است که باید در درون نظام ارزشی یکایک اعضا هیأت‌علمی شکل گرفته و در برنامه‌ریزی‌های گروه‌های آموزشی، سپس دانشکده‌ها و دانشگاه‌ متجلی شود. به عبارت دیگر، گروه‌های آموزشی برای برنامه‌ریزی گروه، نیازمند به انجام ارزیابی درونی می‌باشند.

bullet راهنمای انجام ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

bullet گزارش نمونه ارزیابی درونی گروه‌ها در سال 96