افراد


 
 • طاهره رستمی نیا
 • معاون دفتر امور هیات علمی
 • 82884130


 • زهرا باقری نژاد
 • کارشناس مسئول ترفیع دفتر امورهیات علمی
 • 3026
 • الهام حصاری
 • کارشناس مسئول ارزشیابی دفتر امورهیات علمی
 • 4196
 • زهرا شرفی
 • مسئول دبیرخانه جذب نخبگان تخصصی وکارشناس دفترامورهیات علمی
 • 4127