آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
دستورالعمل اجرايی آئين نامه خدمت موظف و اعطای ترفيع اعضای هيأت علمی آموزشی و پژوهشی رئیس دانشگاه/معاون آموزشی/معاون پژوهشی/هیات علمی
اصلاحیه دستورالعمل اجرائی آئین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی رئیس دانشگاه/معاون آموزشی/معاون پژوهشی/هیات علمی
واحد موظف و ساعت موظف تدریس اعضای هیأت علمی هیات علمی
دستورالعمل نحوه انتخاب استاد نمونه سالانه دانشگاه تربیت مدرس رئیس دانشگاه/معاون آموزشی/معاون پژوهشی/هیات علمی
دستورالعمل اعطای پایه تشویقی اعضای هیات علمی هیات علمی
اصلاحیه دستورالعمل اعطای پایه های تشویقی هیات علمی
اصلاحیه تشویقی ماده 53 آیین نامه استخدامی مصوب هیات امناء 96/12/21 هیات علمی
شیوه نامه انتخاب و تشویق استاد سرآمدی آموزش هیات علمی
شیوه نامه مجوز تدریس اساتید مدعو هیات علمی
دستورالعمل جدید آیین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی هیات علمی
نحوه امتیازدهی فعالیت های جدول 2 و3 دستورالعمل اجرایی آیین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع سالیانه هیات علمی
دستورالعمل عضویت هیات علمی وابسته بین المللی دردانشگاه تربیت مدرس هیات علمی
شیوه نامه تشکیل هسته شناسایی وتسهیل به کارگیری فارغ التحصیلان و استادان برجسته درداخل و خارج کشور هیات علمی
شیوه نامه بکارگیری آموزشی مدرسین خبره و افراد صاحب نظر هیات علمی
شیونامه اصلاح حقوق بر پایه عملکرد جامع اعضای هیات علمی هیات علمی
دستورالعمل خدمت اعضای هیات علمی به شیوه تمام وقت ویژه هیات علمی