اهداف و برنامه‌ها


 

دفتر امور هیأت علمی یکی از مهمترین دفاتر در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه است. این دفتر درصدد خدمت رسانی به اعضای محترم هیأت علمی تأسیس شده و بر آنست تا با تسریع و روانسازی در رسیدگی به امور هیأت علمی سهم خود را در پیشرفت دانشگاه تربیت مدرس ایفا نماید. در این راستا اهداف کلی دفتر به شرح زیر می باشد:

  • ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی با نظارت مستمر و اتخاذ تدابیر آئین‌نامه‌ای
  • بازنگری دستورالعمل‌های مرتبط با امور هیأت علمی (ارزشیابی، حق‌التدریس ، ترفیع و ارتقاء، پایه‌های تشویقی، انتخاب استاد نمونه و ...) با تکیه بر شفاف‌سازی
  • مستندسازی فعالیت‌ها با تکیه بر تجزیه و تحلیل آماری
  • Web base نمودن کلیه فرآیندهای دفتر