واحد ارزشیابی


 

در پایان هر ترم و پیش از زمان انجام انتخاب واحد دانشجویان در ترم جدید، توان علمی-آموزشی و رفتاری علمی – اجتماعی اساتید دانشگاه از طریق سامانه جامع آموزشی مورد ارزشیابی دانشجویان قرار می‌گیرد.
نتایج ارزیابی مذکور پس از قفل نهایی نمرات دروس، توسط عضو هیأت علمی و از طریق سامانه مذکور قابل مشاهده خواهد بود.