شرح وظایف


 

دفتر امور علمی در راستای عمل به تعهدات خود در قبال اساتید دانشگاه به عنوان متصدی رسیدگی به امور هیأت علمی، انجام وظایف زیر را بعهده دارد:

 1. مدیریت فرآیند ترفیع اعضاء هیات علمی دانشگاه
 2. کنترل و بررسی پرونده ترفیع در هماهنگی با دانشکده ها و تشكيل جلسات شوراي ترفيع
 3. ابلاغ رای نهایی شورای ترفیع و ذخیره پژوهشی به اعضاء هیات علمی و رئیس دانشکده
 4. حفظ و نگهداری سوابق ترفیع و به روز نمودن اطلاعات در سیستم مربوطه
 5. تهیه پایگاه اطلاعات از سوابق ترفیع پایه اعضاء هیات علمی وارائه گزارشات دوره ای به مسئولین دانشگاه
 6. نظارت براجرای برنامه ها وفعالیت های آموزشی اعضاءهیات علمی شامل: بررسی مجوز تشکیل کلاس ازنظر مدرک مدرس، تعداددانشجویان و...، درخواست لیست دروس ارائه شده درهرترم، بررسی ومطابقت آن باضوابط ورفع مشکلات احتمالی، وروداطلاعات مربوطه درسیستم ارزشیابی
 7. مدیریت فرآیند مستمر ارزشیابی کیفیت آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه
 8. ورود اطلاعات پرسشنامه های نظرخواهی کیفیت آموزشی کلیه اعضاء هیات علمی ثابت و مدعو در سیستم مربوطه مطابق با ضوابط ولیست دروس ارائه شده ( در هر نیمسال تحصیلی)
 9. تجزیه و تحلیل ارزشیابی دروس و ارائه نتایج هر درس به اعضاء هیات علمی و رئیس دانشکده
 10. تهیه و تنظیم گزارشات تحلیلی ارزیابی کیفیت تدریس به تفکیک گروه، بخش، دانشکده، رتبه کیفی، رتبه کل و ... جهت ارائه به هیات رئیسه دانشگاه و سایر واحدهای مرتبط در هر نیمسال تحصیلی
 11. نظارت و کنترل کارشناسی قراردادهای حق التدریس اعضاء هیات علمی دانشگاه
 12. برنامه ریزی ومدیریت انتخاب استاد نمونه دانشگاه
 13. مدیریت فرآیند اعطاء پایه تشویقی اعضاء هیات علمی (از جمع آوری اطلاعات تا اخذ تائیدیه شوراي نشانها)
 14. هماهنگي و تشكيل جلسات سالانه شورای نشانها
 15. برنامه ریزی و برگزاری مراسم گرامیداشت روز استاد
 16. اعلام نظر در خصوص بررسی همكاری آموزشی اعضای هيات علمی با ساير دانشگاهها و ماموریت روزانه آنان
 17. بررسی وبازنگری آئین نامه ها ودستورالعملهای مرتبط با امور مختلف اعضاء هیات علمی وارائه پیشنهادات لازم
 18. راه اندازی سیستم های مکانیزه درامورمختلف اعضاء هیات علمی(ترفیع، ارتقاء، ارزشیابی، حق التدریس و ... )
 19. همکاری در تدوین Home Page معاونت آموزشی دانشگاه (دفتر امور هیات علمی) و جمع آوري اطلاعات امور مختلف
 20. انجام سایر امور مربوط به اعضاء هیات علمی (محوله از سوی معاون آموزشی و رئیس دانشگاه)