واحد ترفیع


 

ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی-تربیتی، آموزشی، پژوهشی و علمی- اجرایی اعضای هیأت علمی بر اساس اطلاعاتی که در ابتدای شروع فرآیند درخواست ترفیع سالیانه، وارد سامانه جامع آموزشی گردیده است، در کمیته منتخب دانشکده مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تائید رئیس دانشکده جهت بررسی به دفتر امور هیأت علمی دانشگاه ارجاع می‌گردد.
نتیجه بررسی درخواست پس از ارزیابی نهایی پرونده در شورای ترفیع دانشگاه، به رئیس دانشکده و عضو هیأت علمی (جهت اطلاع) و نیز به مدیریت امور اداری دانشگاه جهت صدور حکم کارگزینی اعلام می گردد. ضمناً جلسات شورای ترفیع هر دو هفته یکبار تشکیل می‌گردد.