معرفی


 

دفتر هیأت علمی که در حوزه معاونت آموزشی قرار دارد، بر آنست تا با بررسی و ارزیابی مستمر فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضای هیأت علمی در قالب فرآیندهای ترفیع سالانه، ارزیابی کیفیت آموزشی، اعطاء پایه تشویقی، انتخاب استاد نمونه دانشگاه و ... به عنوان اصلی ترین فعالیت های خود، نقشی مهم در ارتقاء دانشگاه و اصلاح هرم هیأت علمی ایفا نماید.