اداره برنامه‌ها و امور دانش‌آموختگان


 

bullet برنامه ها و تنظيم درسی

 • نظارت بر اجراي برنامه هاي مصوب رشته هاي تحصيلي
 • كنترل عناوين رشته و گرايش پذيرفته شدگان
 • تنظيم تقويم دانشگاهي و ابلاغ به دانشكده ها پس از تصويب شوراي آموزشي دانشگاه
 • صدور و كنترل برگه هاي انتخاب واحد در هر نيمسال تحصيلي
 • كنترل مدارك مقطع قبل پذيرفته شدگان در زمان ثبت نام
 • بررسي و اعلام نظر در خصوص حذف درس يا دروس خارج از تاريخ مقرر در تقويم دانشگاهي (در شرايط خاص)
 • انجام امور مربوط به بررسي مدارك پزشكي دانشجويان (در شرايط خاص)
 • صدور حكم اخراج دانشجويان به دليل عدم مراجعه براي انتخاب واحد
 • انجام مشاوره تحصيلي دانشجويان در حيطه وظايف
 • كنترل مدارك فراغت از تحصيل و آزمون جامع دانشجويان با برنامه هاي مصوب
 • تهيه گزارش كارشناسي پرونده دانشجويان
 • بروزرساني اطلاعات دانشجويان در برنامه نرم افزاري
 • نظارت بر برنامه تشكيل كلاس ها

 • bullet امور دانش آموختگان

 • كنترل مدارك فراغت از تحصيل دانشجويان
 • كنترل مدارك آزمون جامع دانشجويان
 • كنترل مدارك صلاحيت مدرسي دانشجويان
 • بررسي وضعيت نمرات دانشجويان مشروطي و صدور حكم اخراج
 • تهيه گزارش كارشناسي پرونده دانشجويان
 • ارسال تاييديه فراغت از تحصيل و ريزنمرات به دانشگاهها و سازمانهاي مربوط (حسب درخواست دانشگاهها و سازمانها)
 • اعلام فراغت از تحصيل دانش آموختگان به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ارگانهاي بورس دهنده
 • انجام مشاوره تحصيلي دانشجويان در حيطه وظايف
 • صدور گواهي موقت دانش آموختگان با ارزش استخدامي
 • صدور گواهي موقت دانش آموختگان بدون ارزش استخدامي
 • صدور گواهي صلاحيت مدرسي
 • صدور دانشنامه تحصيلي
 • صدور ريزنمرات دانش آموختگان
 • تهيه و تدوين كتاب يادمان دانش آموختگان در هر سال تحصيلي
 • مشاركت در مراسم جشن دانش ‌آموختگان و ارائه اطلاعات دانش آموختگان به دبيرخانه جشن
 • بررسي و اعلام رتبه دانش آموختگان براساس ضوابط مربوط
 • تاييد مدارك تحصيلي ترجمه شده دانش آموختگان
 • امور مربوط به بازخريد، تعهدات آموزش رايگان دانش آموختگان
 • بروزرساني اطلاعات دانشجويان در برنامه نرم افزاري
 • كنترل نمرات آزمون تافل دانشجويان